Zmeny označení

 

 

Jún 2015 je termínom pre novú európsku legislatívu, ktorá sa vzťahuje na označovanie mnohých produktov, napr. náterov, lepidiel, rozpúšťadiel, detergentov a produktov na údržbu.
Táto stránka uvádza informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli pokračovať v bezpečnom používaní vašich produktov pre domácnosť.

Priemysel výroby detergentov a produktov na údržbu je viazaný povinnosťou umiestňovať na trh produkty, ktoré sú bezpečné na používanie ľuďmi a pre prostredie. Ako zákazník často takéto produkty používate, aby ste si mohli vychutnať čistú domácnosť a tkaniny. Taktiež máte kľúčovú úlohu v bezpečnom používaní a skladovaní týchto produktov.
Informácie sú na obaloch produktov dlhodobo uvádzané a ich cieľom je upriamiť pozornosť zákazníkov na bezpečnostné opatrenia požadované vzhľadom na regulačné požiadavky, pričom sú doplnené nepovinnými činnosťami zo strany výrobného odvetvia.

Čo je nové?

Od začiatku roka 2015 sa nové označenie objavuje na mnohých produktoch na čistenie určených pre domácnosti, podobne ako na iných produktoch, v ktorých sa používajú chemikálie. Je to kvôli začatiu aplikovania nového európskeho nariadenia (“CLP“); predpisuje spôsob „klasifikácie“ produktov na čistenie určených pre domácnosti (so zohľadnením ich potenciálneho dopadu na človeka a/alebo prostredie) a ich následné „označovanie“ (v súlade s ich klasifikáciou). Okrem toho došlo k zmene dizajnu označenia. Legislatíva ustanovuje povinné prvky označenia (symboly, text, farby), ktoré výrobcovia produktov nemôžu zmeniť ani upraviť. Spoločnosti majú dva roky (2015 – 2017) na prechod zo starého systému na nový.

Viac informácií o zmenách označovania produktov na čistenie určených pre domácnosti nájdete v priloženom letáku na stiahnutie A.I.S.E. „Čítanie označenia“ (vrátane porovnania starých a nových symbolov).

Nová legislatíva uplatňuje vzhľadom na bezpečnosť očí, pokožky a prostredia konzervatívnejšie kritériá na označovanie v porovnaní s predchádzajúcim nariadením.

V dôsledku toho sa na mnohých produktoch, ktoré neboli v minulosti klasifikované a označované, môžu uvádzať označenia, ako aj výstražné symboly a bezpečnostné vety v zmysle ich „novej“ klasifikácie.
Zobrazujú sa nové informácie (symboly, dizajn a vyhlásenia) (pozrite si tabuľku nižšie).

Znamená to konkrétne, že produkt, ktorého zloženie sa nezmenilo, dostane iné označenie alebo bude označený prvýkrát; NEZNAMENÁ TO, že produkt je viac (alebo menej) nebezpečný. Ako predtým, je dôležité pokračovať v bezpečnom používaní produktov.

Čo možno vidieť na nových označeniach detergentov a produktov na údržbu?

V tabuľke nižšie je uvedený neúplný zoznam piktogramov podľa nariadenia CLP a príslušných viet, ktoré na produktoch uvidíte. Označenie každého finálneho produktu je zodpovednosťou spoločnosti, ktorá ho uvádza na trh, pretože závisí od jeho zloženia. Dolu uvedený zoznam je indikatívny; pomáha vám pochopiť, ktoré potenciálne informácie sa môžu na označeniach detergentov a produktov na údržbu objaviť. Taktiež vám pomáha identifikovať, ktoré preventívne opatrenia musíte prijať.

Piktogram Príslušné výstražné slovo Na ktorých produktoch ho pravdepodobne nájdete?
(POZNÁMKA: indikatívny zoznam)
S akým výstražným upozornením sa pravdepodobne objaví?
(POZNÁMKA: neúplný zoznam)
Ktoré preventívne opatrenia musíte prijať?(a ktoré možné vety môžu dopĺňať piktogram – bezpečnostné vety) (POZNÁMKA: neúplný zoznam)
POZOR

Detergenty na pranie (práškové/tekuté)
Tekuté detergenty na ručné umývanie riadu
Univerzálne čistiace prostriedky Detergenty pre automatické umývačky riadu (tekuté/práškové)

“Spôsobuje vážne podráždenie očí”
a/alebo
“Dráždi kožu”

Výstraha s výkričníkom sa bude používať v prípade, ak produkt môže spôsobovať potenciálne podráždenie pokožky a/alebo očí. V dôsledku toho sa na označení budú štandardne uvádzať oficiálne informácie podľa nariadenia CLP, ktoré sa musia dodržiavať:

“Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.” “Uchovávajte mimo dosahu detí.”
Piktogram Príslušné výstražné slovo Na ktorých produktoch ho pravdepodobne nájdete?
(POZNÁMKA: indikatívny zoznam)
S akým výstražným upozornením sa pravdepodobne objaví?
(POZNÁMKA: neúplný zoznam)
Ktoré preventívne opatrenia musíte prijať? (a ktoré možné vety môžu dopĺňať piktogram – bezpečnostné vety) (POZNÁMKA: neúplný zoznam)
Nebezpečenstvo

Žieravé prostriedky na čistenie odtokov, prostriedky na čistenie toaliet s obsahom kyselín, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa atď.

“Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí”

Táto výstraha bude uvedená v prípade, ak môže produkt spôsobovať poleptanie pokožky (a nutne aj očí).
Uvedomte si, že produkty spôsobujúce poleptanie pokožky musia byť predávané v nádobách opatrených oficiálnym uzáverom s detskou poistkou. V dôsledku toho sa na označení budú uvádzať oficiálne informácie podľa nariadenia CLP, ktoré sa musia dodržiavať:

“Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku” “Uchovávajte mimo dosahu detí”
“Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre” “PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: … (+ informácia)” alebo “PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: … (+informácia)”“Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.”
Nebezpečenstvo

Detergenty na pranie (práškové/tekuté) Tekuté detergenty na ručné umývanie riadu Univerzálne čistiace prostriedky.

Možno niektoré detergenty pre automatické umývačky riadu (tekuté/práškové)

“Spôsobuje vážne poškodenie očí.”

Táto výstraha bude uvedená v prípade, ak môže produkt spôsobovať poškodenie očí.
V dôsledku toho sa na označení môžu uvádzať oficiálne informácie podľa nariadenia CLP, ktoré sa musia dodržiavať:

“Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku” “Uchovávajte mimo dosahu detí”
“Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre” “PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: … (+informácia)”
“Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára”
Piktogram Príslušné výstražné slovo Na ktorých produktoch ho pravdepodobne nájdete?
(POZNÁMKA: indikatívny zoznam)
S akým výstražným upozornením sa pravdepodobne objaví?
(POZNÁMKA: neúplný zoznam)
Ktoré preventívne opatrenia musíte prijať? (a ktoré možné vety môžu dopĺňať piktogram – bezpečnostné vety) (POZNÁMKA: neúplný zoznam)
POZOR

Prostriedky do ostrekovačov, Prostriedky na čistenie skla, Určité univerzálne čistiace prostriedky, prostriedky na dezinfekciu rúk

“Horľavá kvapalina a pary”

Táto výstraha bude uvedená v prípade, ak môže byť produkt horľavý.
V dôsledku toho sa na označení môžu uvádzať oficiálne informácie podľa nariadenia CLP, ktoré sa musia dodržiavať:

“Uchovávajte mimo dosahu detí.”
“Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite”


Aerosóly:
“Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.”
“Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu”
“Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C”
POZOR

Aerosóly (napríklad osviežovače vzduchu, insekticídy, leštidlá, prostriedky na čistenie rúra atď.)

Mimoriadne horľavý aerosól.“
“Horľavý aerosól.” “Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť”

Piktogram Príslušné výstražné slovo Na ktorých produktoch ho pravdepodobne nájdete?
(POZNÁMKA: indikatívny zoznam)
S akým výstražným upozornením sa pravdepodobne objaví?
(POZNÁMKA: neúplný zoznam)
Ktoré preventívne opatrenia musíte prijať? (a ktoré možné vety môžu dopĺňať piktogram – bezpečnostné vety) (POZNÁMKA: neúplný zoznam)

Buď žiadne výstražné slovo pod

ALEBO

POZOR

Insekticídy Osviežovače vzduchu Určité WC bloky Určité detergenty na pranie a tekuté detergenty na ručné umývanie riadu (na báze chlórnanu)

“Veľmi toxický pre vodné organizmy”
alebo
“Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.”

Táto výstraha môže byť uvedená v prípade, ak je produkt vysoko-koncentrovaný alebo zhutnený. Uvedomte si ale, že označovanie s preventívnym opatrením sa zvyčajne vyžaduje vzhľadom na prepravu veľkých objemov*. V detergentoch sa aj naďalej používajú rýchlo biologicky rozložiteľné zložky a počas každodenného používania nepredstavujú ohrozenie prostredia, pretože produkty sa odstraňujú prostredníctvom kanalizácie a nie sú priamo uvoľňované do prostredia.

(*In case of incident, a large spill during transport or in a storage warehouse would represent a localized transient hazard for waterways, if not managed properly, hence this default classification).

V dôsledku toho sa na označení môžu uvádzať oficiálne informácie podľa nariadenia CLP, ktoré sa musia dodržiavať:

“Uchovávajte mimo dosahu detí.”
“Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.”.
“Zneškodnite obsah/nádobu …”

 


NOTES:

  1. Produkty umiestňované na trh sú bezpečné, ak sa používajú podľa pokynov.
  2. Symboly a texty slúžia na upriamenie pozornosti spotrebiteľa na riziká, ktoré môžu produkty predstavovať. Ak spotrebitelia budú produkty používať v zmysle pokynov uvedených na označení, nebudú týmto rizikám vystavení.
  3. Produktom opatreným uzáverom s detskou poistkou musí byť venovaná osobitá pozornosť spotrebiteľov.
  4. Neúplný zoznam symbolov podľa nariadenia CLP sa vám zobrazí po kliknutí tu.
  5. Symboly a texty sú v zásade určené pre profesionálnych zamestnancov, ktorí počas prepravy a skladovania manipulujú s produktmi vo veľkých množstvách. Preto sa uvádzajú nebezpečné látky a zvýrazňujú potenciálne riziká.
  6. Produkty obsahujúce zložky, ako sú napríklad enzýmy, parfumy, konzervačné látky, nemusia obsahovať nasledujúce vyhlásenie: “Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu..”
Vo všetkých prípadoch: Prečítajte si označenia a uschovávajte detergenty a produkty na údržbu mimo dosahu detí!

Ak chcú spotrebitelia používať produkt bezpečným spôsobom, musia si vždy PREČÍTAŤ OZNAČENIE, pretože obsahuje dôležité informácie.
Venujte pozornosť aj nasledujúcim bezpečnostným informáciám, ktoré na baleniach nepovinne uvádza výrobné odvetvie, a to hlavne:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred očami. Ak sa výrobok dostane do očí dôkladne opláchnite vodou. Nekonzumujte. V prípade požitia výrobku vyhľadajte lekársku pomoc. Ľudia s citlivou alebo poškodenou pokožkou by sa mali vyhýbať dlhodobému kontaktu s výrobkom

Celý zoznam ikon A.I.S.E. o bezpečnom používaní získate po kliknutí tu.

Pozrite si aj špecifickú webovú lokalitu kampane na propagáciu bezpečného používania kapsúl s tekutými pracími prostriedkami:
www.keepcapsfromkids.eu

Ďalšie informácie

Ak potrebujete podrobné informácie o legislatíve CLP a piktogramoch, môžete si:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français